Częstochowa TREK Race już jutro !!!

15.09.2019 – Częstochowa Trek Race
Testy Treka na sezon 2020

Dzięki Fabryce Rowerów, w Częstochowie będzie można przetestować najnowsze modele rowerów Trek.

Stoisko z najnowszym sprzętem made by Trek zostanie wystawione na Placu Biegańskiego. Modele rowerów na sezon 2020 zapewni częstochowska Fabryka Rowerów.

Program

Sobota
10.00-16.00 – zapisy w biurze zawodów oraz wydawanie czipów za kaucją (Fabrykarowerów.com Wojciech Kluk, ul. Łódzka 52 lok.1)

Niedziela
8.00-11.30 – zapisy w biurze zawodów oraz wydawanie czipów za kaucją (Plac Biegańskiego)
12.00 – start dystansu Pro
12.05 – start dystansu 1/2 Pro
14.30 – dekoracja dystansu ½ Pro
15.30 – dekoracja dystansu Pro

https://www.tour.zamanagroup.pl/?stat=456&ord=2

15.09.2019 – Częstochowa Trek Race
Regulamin Częstochowa Trek Race 2019

1. Cele wyścigu

Popularyzacja i promowanie kolarstwa szosowego oraz turystyki rowerowej.
Promocja Częstochowy jako miasta popularyzującego zdrowy tryb życia i aktywny wypoczynek.
Kontynuowanie nowych trendów w organizacji rowerowych imprez sportowych dla amatorów w Polsce.
Wyłonienie najlepszych zawodników wyścigu Częstochowa Trek Race 2019

2. Organizator

Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak

adres: ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
telefon 533 005 212
nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
strona internetowa: www.tour.ZamanaGroup.pl
e-mail: biuro@ZamanaGroup.pl

3. Termin wyścigu i program
Wyścig zostanie zorganizowany w niedzielę 15 września 2019 roku w Częstochowie (Plac Biegańskiego).
Program (link)

4. Warunki uczestnictwa
Prawo udziału w wyścigu maja osoby pełnoletnie oraz osoby od 16 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikiem Częstochowa Trek Race 2019 może być osoba spełniająca następujące warunki.
a) dokona rejestracji:

dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej oraz dopełnienie formalności w biurze zawodów

lub

dokona zgłoszenie bezpośrednio w biurze zawodów i dopełni tam formalności

b) dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Opłata może być uiszczona:

w formie gotówkowej w kasie biura zawodów

lub

w formie przelewu na konto:
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
ul. Dolna 14/5, 05-092 Łomianki
nr konta: Santander Bank Polska S.A. 98 1090 1014 0000 0001 1815 1541
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, numer CID z Cyklopedii oraz nazwę wyścigu, tj. Częstochowa Trek Race 2019.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.
W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem uczestnik zobowiązany jest okazać potwierdzenie przelewu w biurze zawodów;
c) podpisze oświadczenie obowiązujące podczas wyścigu Częstochowa Trek Race 2019.
– osoba pełnoletnia
– osoba niepełnoletnia

5. Opłaty
70 zł – koszt uczestnictwa płatny do dnia 15 sierpnia 2019

100 zł – koszt uczestnictwa po 15 sierpnia 2019

100 zł – kaucja zwrotna za czip i numer startowy – pobierana bezpośrednio w biurze zawodów i zwracana po zakończeniu zawodów. Czipy wypożyczane są dzień przed wyścigiem oraz w dniu wyścigu. Jeśli zawodnik nie zwróci czipa w dniu zawodów zostanie obciążony fakturą kosztową za jego zakup – 80 euro.
Nie ma możliwości przeniesienia wykupionego pakietu startowego na inna osobę oraz zwrotu opłaty startowej. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły wyścigu.
Faktury VAT do opłat wystawiane są w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

6. Świadczenia dla uczestników

W ramach opłaty wpisowego zawodnik otrzymuje:

zabezpieczoną i oznakowaną trasę wyścigu,
pamiątkowy imienny dyplom uczestnictwa w Częstochowa Trek Race 2019,
pomiar czasu,
możliwość otrzymania swojego wyniku za pośrednictwem SMS po wcześniejszym podaniu numeru telefonu komórkowego podczas rejestracji,
wyniki online dostępne na stronie imprezy i w biurze zawodów,
możliwość włączenia aplikacji Cyklometr – funkcji śledzenia zawodnika na trasie online, zapisu wyścigu w Cyklopedii, a także odtworzenia go w późniejszym czasie,
ubezpieczenie NNW,
zabezpieczenie ratowniczo- medyczne,
obsługę sędziowską,
bufet regeneracyjny na mecie wyścigu,
pomoc techniczną w trakcie wyścigu.

W trakcie wyścigu dostępny jest numer alarmowy organizatora (tel. 609 084 184).

7. Wyścig
Trasa wyścigu będzie zabezpieczona przez Policję i Służy Organizatora. Start wyścigu na poszczególnych dystansach we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu na 20 minut przed startem.
Ze startu wspólnego przewidziany jest limit czasowy, który będzie podawany zawodnikom w dniu wyścigu podczas odprawy technicznej przed startem.
Zawodnik, który znajdzie się poza limitem czasowym, zostanie zapisany przez sędziego zawodów jadącego oznaczonym wozem technicznym. Dalsza jazda poza limitem czasowym będzie odbywała się na trasie wyścigu bez ograniczeń w ruchu drogowym.
Od zawodnika wymaga się kategorycznego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu.
W przypadku wymagającym udzielenia pierwszej pomocy uczestnikom zawodów, będzie ona udzielana przez ratowników medycznych jadących za głównym peletonem.
Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku.
Zabrania się startowania na rowerze z wspomaganiem mechanicznym. Zawodnik korzystający z roweru ze wspomaganiem mechanicznym zostanie zdyskwalifikowany z całego cyklu.
Wszyscy zawodnicy obowiązani są do odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niestosowny.
Zawodnikom nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
Do wyścigu ze startu wspólnego dopuszcza się start na rowerach szosowych z kolarską kierownicą.
Zawodnik ma prawo startu na jednym dystansie podczas danego wyścigu.
Wyścig odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym. Ruch drogowy na czas przejazdu głównej kolumny wyścigu będzie wstrzymany w widełkach czasowych i z określonym limitem czasowym. Na głównych skrzyżowaniach dróg nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będzie Policja, OSP oraz służby organizatora.
Wszystkich zawodników bezwzględnie obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego i ruch prawostronny, zwłaszcza w przypadku wyprzedzania/dublowania, kiedy zawodnik wolniejszy zobowiązany jest zjechać do prawej strony drogi, ustępując miejsca zawodnikowi szybszemu.
Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.

8. Pomiar czasu
Podczas wyścigu będzie obowiązywał elektroniczny pomiar czasu. Zawodnicy są zobowiązani do przyczepienia oficjalnego numeru Zamana Group z tyłu na lewe biodro.

9. Kategorie wiekowe
Dystans PRO Mężczyźni:

Open
Mężczyźni kat. M20 (do 29 lat)
Mężczyźni kat. M30 (30-39 lat)
Mężczyźni kat. M40 (40-49 lat)
Mężczyźni kat. M50 (50 lat i więcej)

Dystans ½ PRO Kobiety:

Open
Kobiety kat. K18 (do 18 lat)
Kobiety kat. K20 (19-29 lat)
Kobiety kat. K30 (30-39 lat)
Kobiety kat. K40 (40-49 lat)
Kobiety kat. K50 (50 lat i więcej)

Dystans ½ PRO Mężczyźni:

Mężczyźni kat. M18 (do 18 lat)
Mężczyźni kat. M20 (19-29 lat)
Mężczyźni kat. M30 (30 39 lat)
Mężczyźni kat. M40 (40-49 lat)
Mężczyźni kat. M50 (50-59 lat)
Mężczyźni kat. M60 (60-64 lat)
Mężczyźni kat. M65 (65-69 lat)
Mężczyźni kat. M70 (70 lat i więcej)

10. Trofea i Nagrody
Dekoracja zwycięzców odbędzie się w kategoriach wiekowych z podziałem na dystanse. Dekorowane będą pierwsze 3 osoby.

11. Kary
Sędzia główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:

upomnienie uczestnika
doliczenie czasu karnego
dyskwalifikacja uczestnika.

12. Protesty

protesty można składać w dniu zawodów do Biura Zawodów. Do protestu (przygotowanego w formie pisemnej) należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł
protesty i reklamacje będą przyjmowane do 15 minut przed dekoracją każdego etapu. Po tym czasie nie będą rozpatrywane
kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest
ostateczna decyzja należy do Organizatora
uwagi do wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (email: wyniki@ZamanaGroup.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie wyścigu.

13. Informacje dodatkowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników wyścigu i osób towarzyszących.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przepisów organizacyjnych niniejszego regulaminu. Interpretacja przepisów sportowych regulaminu należy do Organizatora.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
O fakcie wycofania z wyścigu uczestnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie organizatora.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. „sił wyższych”.
Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu wyścigu oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).
Dopuszcza się wozy techniczne drużyn do kolumny wyścigu zgłoszone na godzinę przed startem w biurze zawodów.